Sponzoři
a podporovatelé


TopArt
reklamní studio

webSEO - reklama na internetu
SEO optimalizace
,
reklama na internetu,
tvorba www stránek

Tvorba web stránek

Podporují nás
Město Hranice

Archív aktualit 2022 Archív aktualit 2021 Archív aktualit 2020 Archív aktualit 2019 Archív aktualit 2018 Archív aktualit 2017 Archív aktualit 2016 Archív aktualit 2015 Archív aktualit 2014 Archív aktualit 2013 Archív aktualit 2012 Archív aktualit 2011 Archív aktualit 2010

Historie jednoty Kronika Sokola Velká 1920 - 2020 (Sokol Velká stoletý)

Předmluva

 

V roce 1920 měla samostatná obec Velká 541 obyvatel a 88 domů. Je obdivuhodné, že v tak malé obci bylo dost ochotných a obětavých občanů, kteří se rozhodli založit Sokol. Doba, kdy byla jednota založena v roce 1920 je obdivuhodně pro budoucnost zaznamenána až do konce roku 1923 v Pamětní knize Tělocvičné jednoty Sokola Velká. Je velké štěstí, že se dochovaly i další knihy ,, Zápisy o schůzích Sokola 1920 – 1937“ a ,,Pamětní kniha stavby sokolovny“. Z těchto zápisů můžeme věrohodně a takřka přesně popsat veškerou činnost v tomto období. Činnost jednoty pokračovala až do 13.4.1941, kdy byla činnost zastavena a majetek zapečetěn. Činnost pak pokračovala pod názvem Dům mládeže. V roce 1943 bylo ustanoveno Kuratorium pod názvem Dům mládeže a sportu.

Po osvobození v květnu 1945 byla činnost Tělocvičné jednoty obnovena hned 3.června. .Jednota se chystala na XI. Všesokolský slet do Prahy, který se uskutečnil 20.června 1948. Po únorových událostech a po sletu byla činnost Tělocvičné jednoty postupně utlumována a v roce 1957 byla začleněna do ČSTV. V porovnání s ostatními jednotami v okolních obcích byla jednota ve Velké stále aktivní a svojí pravidelnou a nepřerušovanou činností si zaslouží, aby celá její historie nebyla zapomenuta. V tomto období byla provedena přístavba sokolovny, bývalí členové jednoty organizovali plesy, šibřinky a divadelní vystoupení. Cvičilo se v sokolovně, plnily se odznaky 100 jarních kilometrů-turistika, nacvičovaly se spartakiády. Oblíbenou činností byly cykloturistické výlety, mládež se zúčastňovala atletických soutěží a závodů Medvědí stezka.

17.listopad 1989 znamenal významný mezník i pro sokolské hnutí. Po různých soudních sporech o majetek, byla činnost Tělocvičné jednoty po více jak 50ti letech v roce 1999 obnovena. Jednota je opět začleněna pod ČOS . Veškerý majetek při obnovení činnosti patřil ČOS Praha.

V sokolovně je pravidelně pořádán Tradiční sokolský ples, který je zde již od roku 1930. Bylo období kdy z nějakého důvodu nebyl, ale v posledních desetiletích je pravidelně pořádán v lednu. Každý rok pořádáme Dětský maškarní karneval a Dětský den. Spoluorganizujeme s Hasiči z Velká premiéry představení divadelního spolku Tyl Drahotuše. Populární je i Sokolské posezení, které pořádáme od roku 2004. Při této akci ráno provádíme velkou brigádu na údržbě sokolského majetku, na přípravě sokolovny na cvičební rok. Odpoledne se sejdeme a při dobrém jídle a pití posedíme.

Pro sportovní vyžití je sokolovna obsazena každý den. Cvičí zde cvičenci naší jednoty, tělovýchovné jednoty Sokol Velká, trénuje volejbalový oddíl, tančí taneční skupina. V sokolovně se hraje stolní tenis, populární je florbal. Využívána je i posilovna, kterou máme umístěnou na jevišti. Každoročně pořádáme turnaj ve stolním tenise, dva až tři turnaje ve volejbale a turnaj v nohejbale. Volejbalový oddíl se pravidelně zúčastňuje zápasu Ostravské a Beskydské volejbalové ligy a reprezentuje naši jednotu na spoustě turnajů, na Župních a celorepublikových soutěžích. Členem jednoty je i Jan Škrdla, který se věnuje dálkovým a maratónským běhům. Umisťuje se na předních místech, byl už i nejlepším maratóncem Olomouckého kraje. Taneční skupina Steping Mothers předvádí své umění nejen na různých společenských a kulturních akcích, ale zúčastňuje se i soutěží, kde reprezentuje naši jednotu.

V sokolovně a na sokolské zahradě pravidelně trénují i mladí hasiči, kteří se úspěšně zúčastňuji soutěží. S členy Tělovýchovné jednoty úzce spolupracujeme a spousta akcí organizujeme společně. Hřiště za sokolovnou je hojně využíváno i širokou veřejností. Hraje se zde volejbal, tenis, nohejbal a fotbal.

V posledních letech je sokolovna ve velké míře využívána pro soukromé a firemní akce. Bylo zde mnoho rodinných oslav, svateb i s obřadem konaným na sokolské zahradě. Pro tyto účely jsme vybaveni talíři, kávovými soupravami, sklenicemi, výčepním zařízením atd. Za sokolovnou směrem k hřišti máme zastřešené venkovní posezení.

Veškeré opravy sokolovny tj. nová střecha, vybudování sociálního zařízení a klubovny, oprava jeviště, výměna staré podlahy na sále, otlučení zvětralé fasády, nová okna, oprava bufetu a pekla, vybudování víceúčelového hřiště, úprava sokolské zahrady, pokládka zámkové dlažby, rekonstrukce plotu okolo areálu a spousta dalších prací byly prováděny svépomocí a zadarmo členy Sokola, členy Tělovýchovné jednoty, za pomocí hasičů a spoluobčanů z Velké. Nebýt tohoto pracovního nasazení, nevypadala by sokolovna a sokolská zahrada tak, jak vypadá dnes. Finanční prostředky jsou zajišťovány z ČOS, ze Župy, z grantů Města Hranice, z krajské dotace, z příspěvků sponzorů a z vlastních zdrojů.

Od 15.5.2009 byl nemovitý majetek jednoty na základě naší žádosti a doporučení Župy vrácen naší jednotě. Vlastnictví nás ještě více zavazuje, abychom pokračovali v sokolských tradicích a byli vždy v čele kulturního a sportovního dění ve Velké.

 

 

Rok 1920

1. srpna byla v hostinci u Antonína Urbana svolána přípravná schůze k založení Tělocvičné jednoty Sokol Velká.

Ustavující valná hromada se konala 10. října. Předsedal br.Tomáš Oplocký z Hranic, zapisovatelem byl br.řed. H.V. Karlíček. Přítomni byli tito bratři a sestry : Ad. Weinhauer, Jan Doskočil, Val. Domes, Aug. Král, Ant. Urban, Ant. Bílý, Ant. Nesvadba, Jos. Pražák, Jos. Cvek, Frant. Tománek, Fr. Glos, Ad.Staněk, Fr. Foltýnek, Ant. Šindler, Fr. Zlámal, Jos. Doskočil, Rud. Janeček, Rich. Durman, Fr. Hlavinka, Jan Klvaňa, Jan Bezděk, Ant. Fekar, Frant. Šindler, Maria Karlíčková, Mar. Cveková, Růž. Urbanová, Julča Janásková, Mar. Bezděkova, Flor. Domesová, Františka Bilých, Anežka Sedláková. Zvolen výbor jednoty : starosta obce Ant. Nesvadba, starostou, hostinský Ant. Urban, jeho náměstkem, domkař Ant. Fekar, náčelníkem, Vlasta Weinhauerova náčelní, řed.obec.školy Hubert Karlíček vzdělavatelem, Frant. Tománek, jednatelem, Fr. Glos, pokladníkem, členy : Ad. Staněk, Jos. Pražák, Jos. Doskočil, Anežka Sedlákova, Mař. Bezděkova, Flor. Domesova. Náhradníky : Mař. Karlíčková, Julča Janásková, Val. Domes a Fr. Foltýnek. Zápisné stanoveno 2 K, měs. příspěvek 2 K, pro dorost 1 K. Konstatováno, že celkem je 56 bratří a sester, tito členové jsou ustavující členové velické "Tělocvičné jednoty Sokol". Při založení jednota měla 9 cvičících členů, 7 žen, 13 dorostenců, 8 dorostenek, 30 žáků a 20 žákyň.

První starosta Tělocvičné jednoty Sokola Velká Antonín Nesvadba

 

Rok 1921

 

Starostou zvolen Antonín Urban, zakoupeno nářadí na cvičení-hrazda, bradla a kužely. Pro dorost žákyně a žáky byly zakoupeny úbory. Po velikých přípravách a značném nadšení se konalo 11. září I.veřejné cvičení ve Velké na zahradě pí. Anežky Bezděkové za bratrské pomoci jednot hranické a drahotušské. Přes pokročilou dobu cvičení se vydařilo v každém ohledu. Žáci a žákyně v nových úborech podali svá prostná vzorně. Také dorosti, muži a ženy cvičili slovenská prostná dobře. Sestry z Drahotuš cvičily na bradlech, vzorné družstvo z Hranic na hrazdě. Po celý rok cvičilo každé družstvo 2 hod.týdně v sále br.Urbana, v létě v zahradě pí.Bezděkové, žáci a žákyně na školní tělocvičně. Jednota podala přihlášku o příděl části panské zahrady se stodolou (majetek němec.hraběnky z Altanů) ku zřízení letního cvičiště a tělocvičny. Jednota měla 26 činných členů a 44 přispívajících členů.

 

Rok 1922

Starostou zvolen A. Urban. Byly uspořádány přednášky k významným výročím, dva plesy, sokolské výlety a šest divadelních představení. Cvičení bylo v sále br. Urbana po celý rok, cvičenci cvičili na Župním sletu v Lipníku a Krajském v Ostravě. Mimo to se zúčastnili cvičení v okolních obcích. Jednota hlavně její předsednictvo staralo se, aby při parcelaci dostala 3 měřice panské zahrady se stodolou uprostřed. Jednota měla 77 dospělých členů a 55 dorostu a žáků.

 

 

Rok 1923

Valnou hromadou 6. února zvolen starostou opět Ant. Urban.10.června bylo pořádáno na zahradě pí.Anež.Bezděkové veřej.okrs.cvičení, s jehož přípravou mělo naše členstvo mnoho práce. Veřej.cvičení s hudbou o 30 mužích propagační vliv mělo veliký, naši protivníci nic podobného nedokázali. Účast byla značná, Cvičeno bylo v sále bra starosty, v létě na zahradě pí. Bezděkové. Na Tyršův dům prodáno v naší jednotě 160 losů tj. plný počet, nikdo však nic nevyhrál. Tím začne nový život, nový ruch v jednotě. Zde i bude stát sokolovna, ideál našich tužeb a snah.

 

Rok 1924

5. ledna při parcelaci panského dvora získala jednota od obce část panské zahrady se stodolou o výměře 3 měřice za cenu Kč 500,- za zahradu a Kč 5000,- za stodolu. Tím začne nový život, nový ruch v jednotě. Zde bude stát sokolovna, ideál našich tužeb a snah.

Činnost se soustředila na 1.vlast. veřejné cvičení dne 29. června, spojeným s odhalením spolkového praporu a předání sokolské zahrady. Definitivě přidělena byla jednotě sokolská zahrada s stodolou, zaplaceny zálohy (1205,-K) a celá cena stodoly 2500,-K. Okolo celé zahrady postaven drátěný plot, vpředu ozdobný na zděné podezdívce, nákladem 8163,16 K, mimo práci která vykonána dobrovolnou pracovní povinnosti zdarma, také všechen písek, kámen a dovoz byl zdarma. 23. června zúčastnila se jednota vítaní pana presidenta Masaryka při návštěvě města Hranice. Stav dne 31.prosince 1924 jest: 66 mužů, 25 žen, 4 voj. služba. Dorostu mužs. je 14, žen 10, žáků 21, žaček 24.

Panská stodola stála na místě dnešní sokolovny

 

Rok 1925

Dne 22/8. 1925 zemřel jeden z čelných zakladatelů jednoty br. ředitel H. V. Karlíček jehož památku jednota zachová ve vděčné paměti. 25. VIII jsme doprovodili zesnulého bratra H.V. Karlíčka se spolkovým praporem v čele a se všem poctami na jeho cestě ku věčnému odpočinku. Rok tento byl dále přípravou na příští VIII. slet všesokolský v roce 1926. Započato s výrobou cihel na sokolské zahradě ovšem zatím s neúspěchem. V Jindřichově podařilo se nám získati větší množství klád, které pořezány na desky. Na sokolské zahradě vykopána studna s betonových rour a opatřena br. Konst. Rušarem darovanou studnou. Nářadí rozmnoženo o kruhy, které postavil za nepatrnou režii br. Josef Kubala. Tyto mají cenu aspoň 2000,-Kč. Zaplacen zbytek přídělové ceny sokolské zahrady v obnosu Kč 2724-, takže celková její cena nyní jest 3976,-Kč a cena stodoly Kč 2500,-. 28. VI Župní slet v Přerově, zúčastnilo se 3 muži v kroji, cvičilo 10 dorostenců prostná s tyčemi, 1 družstvo dorostenců devítky a 4 žáci prostná s fáborky.

 

Rok 1926

Nezapomenutelné dojmy odnesli sobě ti, kdož byli účastni velikým slavnostem VIII. všesokolského sletu. Na slet dorostu dne 27/6 odjelo s jednoty 6 dorostenek a 2 dorosti společným župním vlakem. Na slet členstva vypravila jednota celkem 7 členů (3 v krojích) 6 žen (1 v kroji) a 3 osoby mimo Sokola. Zvláštní sokolský vlak odjel již dne 2. července. 3 členové v kroji vzali sebou i nový sokolský prapor, který nesen v průvodu dne 6. července sokolskou Prahou, a který skloněn na Staroměstském náměstí před prezidentem T. G. Masarykem. Praporečníky byli bři. Ant. Urban a Frant. Tománek . Jednota zakoupila a zaplatila na slet 10 dorost. sletových odznaků za Kč 60,-, 18 člen. sl. odznaků a Kč 20,- za Kč 360,-, 4 dopl. vstup a Kč 5,- za 20,- a ostatních vstupenek na různé dni a místa za Kč 440,-. O výpravu na slet, objednávky, vyřizování sletových legitimací a postaral se ochotně br. jednatel Frant. Tománek..

 

Rok 1927

Snaha o stavbu sokolovny uvázla v tomto roce na mrtvém bodě, ježto myšlenka ta pro finanční nedostatky jest neuskutečnitelná. S výrobou cihel se přestalo, ježto akce toto nezdála se býti výhodná. Také s úpravou letního cvičiště a osázením zahrady nebylo zatím započato, ačkoliv význam práce této jest velmi důležitý. Jinak plnila sokolská zahrada velmi dobře svůj účel jako cvičiště po celé léto a dala mimo to slušný výnos za ovoce a seno.

 

 

Rok 1929

Při valné hromadě Tělocvičné jednoty konané 26. ledna 1929 v místnosti br. Urbana se stal novým starostou br. František Foltýnek. Dále bylo usneseno na vývody br. Šustka přítomnými 33 členy pro stavbu vlastní budovy sokolovny. 23.února 1929 stavební výbor pod vedením předsedy Ernesta Frant. přednesl na výborové schůzi postup výstavby nové sokolovny a odbourání staré stodoly. Navrženo, aby než se započne s odbouráním stodoly, bylo vyzváno členstvo, jakož i dorost, aby odklidili sníh okolo stodoly.

19. května byl položen základní kámen ke stavbě sokolovny. Byla založena pamětní kniha a v ní je na úvodní stránce prohlášení: Veřejnosti! Spolu se základním kamenem vlastní tělocvičny, kde pěstovati máme tělo i ducha, zakládáme i tuto pamětní knihu, kde celý náš život má se znamenat, naše úspěchy, utrpení i perzekuce: „Kéž nám bude štěstěna příznivá“

Pro stavbu byla vyřízena půjčka Kč 50000,-. Ručiteli byli Adolf Bezděk ze Lhotky, František Zlámal z Velké a Josef Harna učitel z Velké. Byl ustanoven stavební výbor v čele s Františkem Ernestem. Členové jednoty odpracovali stovky hodin na výstavbě. Náklad na stavbu Sokolovny činil Kč 176000,-. 20. října bylo provedena kolaudace a bylo první veřejné vystoupení v sokolovně. Národní svátek 28. říjen byl poprvé oslaven v této budově pěknou akademií, při které účinkoval i pěvecký sbor Besedy „Jurik“ z Hranic.

Stavba sokolovny, léto 1929

Rok 1930

Slavnostní valná hromada se konala dne 25. května 1930 při slavnosti otvírání sokolovny.

Radostné této události v naší jednotě byl spoluúčasten celý II. okr. (hranický) sokolské župy Středomorav. div. hrou „Maryša“ od br. Mrštíkových, sehranou ochotníky této jednoty.

V neděli v 11 h. dopol. zahájil br.Fr.Foltýnek starosta jednoty slavnostní val.hromadu za přítomnosti 120 členů a hostí. Přečten protokol ustavující val.hromady z r.1920 , vzdána posmrtná vzpomínka na bratry zemřelé a přečtena pamětní kniha. Br.žup.starosta T.Oplocký přináší pozdrav ze župy a tím celého Sokolstva. Za místní jednotu proslovil br.Joža Harna, který praví: „Semeno sokolství rozrostlo se ve Velké a zachytilo se dobrými kořeny. My Slované máme některé zlé vlastnosti, avšak sokolstvo, mající v programu buditi a síliti jen vlastnosti dobré, je učitelem národa. Tyršovo heslo „Co Čech to Sokol“.má se svým ideálem a životem uplatnit. Na to vykonalo bratří, kteří nově přihlásili se do jednoty, slavnostní členský slib na prapor a do rukou br.starosty. Na ukončení této val.hrom.zazpívali přítomní národní hymny.

Odpoledne sjeli se hosté se širého okolí, aby byli účastní slavnostnímu otevření sokolovny a pak okr.veřejnému cvičení. V ½ 3 h. vyrazil průvod od dolního konce vesnice za neočekávaně veliké účasti krojovaného členstva a před uzavřenou sokolovnou promluvili br.žup.starosta T.Oplocký a slavnostní řeč pronesl br.Harna. Nato br.vedoucí stavby Ernest předal klíče br.starostovi jednoty, který jemu děkuje za dosavadní péči a starost a předává je br.hospodáři Hlavinkovi. O velikosti návštěvy zvláště pak při cvičení, svědčí pěkný finanční příjem.

Sokolovna se od tohoto data stala centrem dění v obci Velká.

 

Rok 1934

Na valné hromadě 24.1.1934 byl zvolen novým starostou jednoty Antonín Hlavinka.

 

Rok 1935

20.června proběhla na sokolském hřišti dosud největší sokolská slavnost – Župní slet župy Kratochvílovy Přerov. Slet Sokolské Župy Kratochvílovy se konal za krásného letního počasí na sokolské zahradě. Byla zde spousta cvičenců, muži cvičili na různých nářadích, jako je kůň, metací stůl, koza, hrazda a bradla. Mezi zdatné velické cvičence patřili Josef Nevrla a František Bezděk. K nejmladším cvičencům patřil Bohumil Hlavinka, Anna Gratzová, Zdena Hanzlíčková, Irena Myšková, Jaroslav Bláha, Marie Foltýnková, Mildorfová z Hrabůvky, Dana Šustková, Julie Fejkusová, Zdena Myšková, Věra Bláhová, Alena Fekarová, a Marie Glosová.

Sokolovna se stala tělocvičnou pro žáky naší školy ve Velké. A nekonaly se zde jen sportovní akce. Sokolovna se stala důstojným kulturním stánkem v obci. Bylo zde odehráno spousta divadelních představení místních a hostujících ochotníků z celého okolí. Divadelní činnost zde byla velká. Nacvičovaly se zde nejenom činohry, ale i operety. Byly to tři až čtyři různé představení za rok. K velkým hereckým osobnostem ve Velké patřili František Hoferek, F .Gronostajský, Božena Myšková, Ludmila Adamcová a další.

Nástup účastníku Župního sletu na sokolské zahradě

Nastoupení účastníci v čele s naší sokolskou vlajkou

 

Rok 1936

Na výborové schůzi jednoty konané dne 9.června za přítomnosti 10 členů byl podán návrh, aby bylo přikročeno k omítnutí naší sokolovny. Na základě tohoto návrhu rozhodnuto, aby byla svolána mimořádná valná hromada, která má o tomto návrhu rozhodnout. Stalo se tak dne 16.6.1936. Sešlo se sice jen 17 členů, ale všichni s tímto návrhem souhlasili. Bylo ihned rozhodnuto, aby se pomocí sbírky nejen u členů, ale i u příznivců opatřila aspoň částečná úhrada. A musíme s díky poznamenat, že jsme se nezklamali,neboť tato sbírka vynesla přes Kč: 1400,-. Omítnuti bylo ihned zadáno p. Ernestovi v Hranicích, takže do veřejného cvičení jednoty, které bylo pořádáno 19/VIII.1936 byly 3 strany od vesnice a cvičiště hotové. Zbývající obnos za omítku byl uhrazen pěkným finančním výsledkem našeho veřejného cvičení.

 

 

Rok 1937

V úterý ráno nás zastihla smutná zpráva. President Osvoboditel, náš bratr T.G. Masaryk zemřel nám v úterý 14. září 1937 o 3. hod. 29. min. Truchlíme ( poslední zápis v Pamětní knize Tělocvičné jednoty Sokol ve Velké)

 

Rok 1938-1939

Činnost Sokola se rozvíjela a pokračovala až do podzimu roku 1938, kdy byla vyhlášená mobilizace. Do sokolovny byli ubytování naší četníci a vojáci, kteří byli odhodlání bránit svou vlast. Sokolský život byl pomalu utlumován, ale stále byla provozována nějaká činnost. Toto období trvalo do obsazení Československa německou fašistickou armádou 15.3.1939. Sokolníkem byl Jakub Vrbka se svou manželkou. Manželé Vrbkovi se starali o chod sokolovny, prováděli úklid, starali se o výčep při tanečních zábavách a plesech.

Od 2.září 1939 bylo v naší sokolovně ubytováno německé vojsko, které jí opustilo po deseti dnech.

 

 

Rok 1941

Od začátku roku 1941 zde pro změnu ubytovali německou policii. Dne 13. dubna 1941, v neděli v 5 hodin ráno bylo veškeré jmění naší jednoty za asistence četnictva úředně zajištěno a činnost zastavena a budova sokolovny zapečetěna. Starosta Antonín Hlavinka, povoláním tesař byl spolu s celým výborem odvolán.

3. května 1941 byla sokolovna opět otevřena jako dům mládeže a určen byl správce Antonín Jordán, ředitel zdejší školy

 

 

Rok 1943

Na podzim roku 1943 bylo v sokolovně ustanoveno ,,Kuratorium“ pro tělesnou výchovu chlapců a dívek pod názvem ,,Dům mládeže Velká“. Náčelníkem byl Josef Zíma, náčelníci Olga Váňová. Cvičení ve spolku Kuratorium bylo brzo zahájeno a pokračovalo po celou dobu války, cvičili nás naši sokolští cvičitele Miroslav Machálka a Miroslav Vágner.

 

Rok 1944

13. října proběhl nálet amerických bombardérů, bomby spadly cca 100m od Sokolovny. Celkem bylo kolem Velké shozeno 42 bomb. Sokolovna nálet přežila bez újmy.

V prosinci bylo v Sokolovně opět ubytováno německé vojsko.

 

Rok 1945

8. května Němci v ranních hodinách vyhodili most přes Veličku.. Posléze byla obec osvobozena Sovětskou armádou. Na zahradě se konaly první neformální oslavy konce války, v sokolovně a na zahradě byli ubytování sovětští vojáci, osvoboditelé i se svou vojenskou technikou. Již 3. června 1945 byla obnovena činnost Tělocvičné jednoty Sokol Velká. První úkol, který členové jednoty v čele s řídícím učitelem Adolfem Jordánem měli , bylo oddlužení 95 230 Kč – dluh s výstavby sokolovny. Na tento dluh ručil svým majetkem sedlák František Zlámal z Velké a spoluručitelé byli: Adolf Bezděk ze Lhotky, Josef Harna řídící učitel, Dluh byl splacen z tajných úspor za války – 22 000 Kč, z výdělku z taneční zábavy a dožínek – 39 000 Kč a ze sbírky po obci – 32 230 Kč. 1. července 1945 byly oba tělovýchovné spolky Sokol a Orel sdruženy pod společný název Tělocvičná jednota Sokol Velká. Oslava 25. výročí založení Sokola se uskutečnila dne 18.srpna 1945 na sokolské zahradě. Uskutečnilo se veřejné cvičení. Jednota měla v tomto období 70 mužů, 44 žen, 26 dorostenců a dorostenek a 50 žáků a žaček. Cvičiteli byli Josef Šenk, Slávek Šindler a Karel Glos.

 

Rok 1946

Oslava 25. výročí sokola byla spojena s veřejným cvičením, které proběhlo 18.8.1946. V tomto období měla jednota 70 mužů, 44 žen, 26 dorostenců a dorostenek a 50 žáků a žaček.

 

Rok 1948

Byl svolán XI. Všesokolský slet na 20.června 1948 do Prahy. Bylo započato přípravami na Slet, žáci, žačky, dorostenky, dorostenci a především ženy a muži nacvičovali skladby. V roce 1948, není přesně zjištěno přesné datum byl zvolen předsedou nově vznikající Tělovýchovné jednoty Vojtěch Bezděk. 25.2.1948 převzali moc komunisti. Od tohoto data začíná období sjednocování tělovýchovných, tělocvičných a jiných sportovních organizací do Československé tělovýchovy. XI Všesokolský slet v Praze na Strahově se přesto uskutečnil, tak jako bylo naplánováno. Z naší jednoty se ho zúčastnilo 5 žáků, 5 žaček, 5 dorostenky, 22 mužů a 21 žen. Naši jednotu na sletu reprezentovali mimo jiných Miroslav Vágner, Miroslav Vrbka a Alois Rušar. Za zmínku stojí, že cvičenci měli na útratu v Praze 10 Kč, někteří ještě dovezli peníze domů. Byl to poslední Všesokolský slet na dlouhá desetiletí.

.

Sletová průkazka bratra Aloise Rušara, povoláním krejčí

 

Postupně byla jednota zařazena pod Československý svaz tělesné výchovy.

 

XI. Všesokolským sletem v červnu 1948 pomalu končí na dlouhých 50 let sokolské hnutí ve Velké v podobě a v ideálech tak jak bylo započato v roce 1920. Sokolové se významně podíleli na vzniku a demokratickém charakteru Československé republiky. Neohroženě bojovali na všech frontách druhé světové války, a to jak doma, tak v zahraničních armádách. Po osvobození Československa byla opět obnovena činnost České obce sokolské, v 52 župách bylo sdruženo na 3356 jednot s více jak jedním milionem členů. Po únorových událostech došlo k násilnému sjednocení tělovýchovných organizací do ČSTV. (ČSTV vzniklo v březnu 1957)

V dalším období byl sokolský majetek znárodněn, tisíce členů bylo z organizace vyloučeno, mnozí uvězněni či posláni do pracovních táborů.Toto období přineslo do sokolské organizace nejhlubší zásahy v její historii.

 

Rok 1950

I přes tyto politické změny a odebrání – zestátnění majetku Sokola, pokračovala pravidelná cvičení v sokolovně.V červenci 1950 byly provedena první větší oprava sokolovny od jejího otevření v roce 1929. Byla vytržena stará dřevěná podlaha a místo ní položena podlaha parketová. Oprava podlahy stála 80 000 Kč. Peníze na opravu byly zajištěny ze státních zdrojů, práce byly provedeny svépomocně. Z pěkné nové podlahy se cvičenci Sokola netěšili dlouho.

 

Rok 1951

V červenci 1951 zabralo sál sokolovny jménem státu nově vzniklé zemědělské hospodářské družstvo. Na nové parkety bylo dovezeno 10 vagonu vlhkého obilí. Obilí bylo na podlaze sálu uskladněno až do února 1952. Nové parkety byly poničeny. V sokolovně se necvičí, nejsou zde pořádány žádné jiné akce.

 

Rok 1952

1. července přes protesty lidí bylo opět do sokolovny navezeno obilí-oves. Obilí bylo v sokolovně až do 22.1.1953. I v tomto roce uskladnění obilí mělo přednost před cvičením.

 

Rok 1953

1. srpna bylo v sokolovně po třetí na parketách uskladněno obilí. Od té doby začala v podlaze bujet dřevomorka. Předsedou Sokola byl zvolen Josef Šenk.

 

Rok 1954

V roce 1954 bylo rozhodnuto, že se budou zajišťovat finanční prostředky na rozšíření sokolovny. Sokolovna stále vypadala, tak jak při otevření v roce 1929. Sociální zařízení bylo řešeno provizorně v dřevěném přístřešku vedle sokolovny, sokolovna byla vlastně sál 11x18m, jeviště a z čelní strany vstup a místnost, kde býval bufet. Topilo se zde kamny na dřevo, později na uhlí. Kamna stála na sále vlevo v rohu od vstupu do sokolovny

 

Rok 1955

I. celostátní spartakiády v Praze se z jednoty zúčastnilo 9 cvičenců,které vedla náčelnice Ludmila Adamcová.

 

Rok 1956-1959

Předsedou jednoty byl zvolen v roce 1956 Josef Nevrla. V těchto letech byla zahájena první etapa přístavby sokolovny. V první etapě, která se začala realizovat v roku 1956 byl postaven sklep pro výčep, místnost pro zboží a místnost pro umístění vodárny. V přízemí bylo vybudováno sociální zařízení pro ženy a muže a klubovna. Od roku 1957-59 byla provedena první část přestavby tj. sklepy, záchody a šatny. Práce byly ukončeny 12.října 1959. V roce 1958 byl předsedou Sokola zvolen Jan Škrdla. Tuto funkci vykonával až do roku 1966.

 

Na maškarním karnevalu v roce 1959,přední řada z leva, Fejkusová, J. Tománková, M. Škrdlová, M. Šindlerová, zadní řada zleva, V. Vágnerová, J. Tománková, M. Keprtová a Číhalová

 

Rok 1960-1964

II. celostátní spartakiáda v Praze byla v roce 1960. Z naší jednoty cvičili 3 muži, 16 žen a 3 dorostenky. Druhá etapa přístavby a opravy sokolovny byla prováděna v letech 1960-1963 V této etapě, která byla prováděna také v akci ,,Z“ byla vybudována kotelna, sklep, uhelna, spodní přísálí, nářaďovna, byl rozšířen vestibul a oba balkony. Byla postavena nová parní kotelna včetně rozvodu páry k výkonným teplovzdušným výměníkům tepla. Celková hodnota díla byla 480 000,-Kčs. Je nutno připomenout, že veškeré práce byly prováděny zdarma obětavými členy Tělovýchovné jednoty Sokol a občany ve Velké. Bylo odpracováno více jak 600 hodin každý rok. Touto velkou rekonstrukcí se prostory sokolovny zvětšily o více jak polovinu. Sokolovna se stala sportovním a kulturním stánkem ve Velké. Největší podíl na provedených opravách má dlouholetý sokolník Jakub Vrbka, dále J. Škrdla, Josef Nevrla, sourozenci Fraisovi, F. Pacák, B. Hlavinka, J. Bílý, L. Michálek, A. Vika, M. Dubský, J. Hlavinka st. a ml., F. Zlámal, M. Vrbka a spousta dalších občanů z Velké. O administrativu se staral pracovník ONV p. Bábor. Přestavba sokolovny výrazně ovlivnila zájem o cvičení, hlavně pro nedostatek cvičitelů. Dne 27. února 1965 zemřel ve věku 77 let sokolník Jakub Vrbka. Od svých mladých let stál v sokolských řadách jako obětavý pracovník. Po jeho smrti již nebyla funkce sokolníka obnovena.. O úklid sokolovny se staral školník zdejší školy, jelikož v sokolovně probíhají cvičení žáků školy.

Přístavba přisáli, balkonu, nářaďovny.

 

 

.

Rok 1965-1966

Na III. celostátní spartakiádě cvičily pouze 3 ženy. Dne 27. února 1965 zemřel ve věku 77 let sokolník Jakub Od svých mladých let stál v sokolských řadách jako obětavý pracovník. Po jeho smrti již nebyla funkce sokolníka obnovena..,0 V sokolovně cvičí pravidelně žáci školy v hodinách tělesné výchovy. Od roku 1966 na dvacet let se stal předsedou jednoty Bohumil Hlavinka.

 

Jakub Vrbka, jediný sokolník v historii Sokola ve Velké

 

 

Rok 1968

V sokolovně se v tomto období vyvíjela činnost v odboru základní tělesné výchovy, kde cvičení žactva je zajištěno ve spolupráci s učiteli zdejší školy. Dorostenky a dorostenci vedou vyškolení cvičitelé naší jednoty. Jednota každoročně pořádá za spolupráce školy Tělovýchovné odpoledne. V jednotě jsou podmínky pro odbíjenou a stolní tenis , ale nejsou cvičitelé. Členové turistického kroužku se pravidelně účastni akce 100 jarních kilometrů pod vedením D. Vavříkové, R. Vavříka, F. Pacáka a B. Hlavinky. Hlavně mládež získává 25-30 odznaků za splnění daných podmínek za rok.

 

 

Rok 1970

V Sokole začínají pracovat mladí cvičitelé Eva Jamborová, (Voznicová), Miroslav Janásek.

Mládež se účastní atletických závodů, začínáme se zapojovat do akce "Pobyt v přírodě".

Celostátní spartakiáda v r. 1970 byla zrušena z obavy protirežimních demonstrací.

 

Rok 1971

V Sokolovně a na sokolské zahradě ve dnech 3-4. července proběhly oslavy 600 let obce Velké. Oslavy byly spojené se sjezdem rodáků a přátel obce a s oslavami 75 let požárního sboru, 50 let Sokola a 15 let od založení Jednotného zemědělského družstva. Na programu byla estráda se Standou Procházkou, večer byla taneční zábava. V neděli byl slavnostní průvod od mostu přes Veličku až na sokolskou zahradu. Zde vystoupily Buřinky-muzika bez kapelníka a Hanácká krojovaná dechová hudba.

 

 

Rok 1973

Dne 19.2.1973 zemřel dlouholetý ředitel zdejší školy, funkcionář sokola Adolf Jordán. Smuteční obřad a rozloučení se konalo za přítomnosti mnoha smutečních hostů ve zdejší sokolovně.

Smuteční proslov měl Antonín Jambor, ředitel školy

 

Rok 1974

Vznik cykloturistického oddílu pod vedením Miroslav Janáska. kroužek organizoval cyklistické výlety do okolí Hranic a členové zjišťovali co vlastně vydrží.

 

 

 

Rok 1975

Proběhla Československá spartakiáda 1975. V Sokole se nacvičovala skladba mužů a skladba žen s kužely na hudbu B. Smetany Vltava. Na vyvrcholení na Strahově se zúčastnilo devět mužů a 12 žen.

 

Rok 1979

Akce cykloturistického kroužku: trasa Olomouc-Praděd-Olomouc cca 200km.

 

 

Rok 1980

Českoslovanská spartakiáda 1980. Nacvičovaly se skladba mužů a skladba dorostenek a mladších žen s podložkami. Muži se v počtu 9 zúčastnili cvičení v Praze na Strahově. Ženy

v počtu 18 (9 s podložkami a 9 bez podložek) cvičili v družebním městě Přerova Trutnově.

 

Rok 1982

Děti pod vedením M. Janáska se zapojily do soutěže Rok objevitelů – RO – 82.. Soutěže se zúčastnilo celkem 93 skupin dětí z celé republiky. Skupina z Velké obsadila celkové 10 místo. Mladí objevitelé vedli ručně psanou kroniku. děti i dospělí se zúčastňovali turistických pochodů o odznak 100 jarních kilometrů. Pochody se konaly na jaře takřka každou neděli. Cykloturistický oddíl pod vedením M. Janáska ujel na různých akcí 1456 km.

 

Rok 1984

 

V tomto roce byla provedena nová elektroinstalace s kabinou na jevišti, divadelní reflektory a celkové osvětlení, cena celkem Kčs 230 000,-. I tady se zapojili členové Sokola a občané Velké. sportovní činnost byla zaměřena na turistické a cykloturistické výlety. Mezi nejzajímavější patřil Týden na kole, jezdilo se v okolí Žďáru nad Sázavou. Trasy vedly v Oderských vrších. V sokolovně se pravidelně cvičilo, připravovalo se na spartakiádu.

.

 

Rok 1985

Pravidelně se nacvičovaly skladby na spartakiádu.. V květnu byla ukázka vystoupení na místním hřišti za sokolovnou. Naši muži a ženy se zúčastnili cvičení v Milenově, Lipníku, v Hranicích a Přerově. V červnu se 9 mužů a 4 ženy zúčastnili spartakiádního vystoupení na Strahově v Praze.

Muži cvičili ve Velké, zleva M. Janásek, R. Vavřík, L. Zlámal, druhá řada

L. Hlavinka, M. Cvečka, B. Zlámal , vzadu zleva je L. Tománek. L. Kuráň a A. Stržínek

 

I ženy cvičily

 

Rok 1986

Za předsedkyni sokola byla zvolena Drahomíra Vavříková. Probíhalo cvičení, které vedli cvičitelé M. Janásek, M. Cvečka a další. Probíhalo cvičení, oblíbenou činností byly turistické a cykloturistické výlety. V sokolovně všechny organizace, které byly ve Velké pořádaly plesy a taneční zábavy. Organizovány byly zájezdy na bazén do Nového Jičína.

 

Rok 1989

Nácvik na spartakiádu r. 1990 skladba ženy s kužely na hudbu J. Ježka. Vzhledem k politickým změnám se nácvik nedokončil.

 

17. listopad 1989 znamenal pro i pro sokolské hnutí významný mezník. Po 41 letech nuceného odmlčení se Sokolové opět přihlásili ke svému odkazu.Po krátkých přípravných jednáních byl obnoven historicky nejvýznamnější tělovýchovný spolek u nás.Ustavující sjezd Československé obce sokolské se konal 7. ledna 1990.Zúčastnilo se ho 2700 bývalých členů, nových zájemců a hostů z domova a i ze zahraničí.. Sokol se plně přihlásil ke svým historickým tradicím a myšlenkám především M. Tyrše a odkazu prezidenta T. G.Masaryka...

 

Rok 1990

Proběhla akce "Přejezdy na běžkách" pod vedením Janáska M. a Zlámala L.Probíhalo cvičení v sokolovně, oblíbené byly cykloturistické vyjížďky.

 

 

Rok 1995

Cykloturistický zájezd do jižní Francie.

 

 

Rok 1994-1996

Provedena rekonstrukce elektroinstalace, položení mramorové podlahy v bufetu,vyměněný kotel na vytápění sokolovny.V těchto letech byla dále provedena oprava střechy nad jevištěm, výměna střechy nad přístavbou, výměna kompletní střešní krytiny nad hlavní budovou vč. klempířských prací. Provedena výměna oken z jižní strany. Z důvodu rozšíření komunikace od Bezdějového po Ruskovo bylo oplocení posunuto o cca 2m směrem do sokolské zahrady. Pozemek za plotem zůstal ve vlastnictví TJ.

V sokolovně bylo oslaveno 100. výročí založení Hasičů z Velká.

Předsedou jednoty byl v roce 1994 zvolen J. Michálek.

 

 

Rok 1997

Okresní soud rozhodl, že sokolovna včetně pozemku má patřit ČOS Praha. ČSTV Velká se proti tomuto rozhodnutí odvolala ke krajskému soudu.

V tomto roce byla provedena oprava nářaďovny, osazeny sítě do oken, oprava radiátorů a topení, vymalování celé sokolovny. K získání peněz pro další opravy byly pořádány diskotéky. Díky těmto akcím byly zakoupeny nové parkety, které byly uloženy na půdě.V říjnu tohoto roku proběhla v sokolovně jedna z nejatraktivnějších akcí-vystoupení skupiny Olympic.

 

Rok 1998

Byla provedena oprava komína, oprava elektriky ve sklepních prostorách, vyčištěna studna za pomocí Hasičů z Velké, oprava svodů ze střechy, provedené výkopy a zaústění vody do kanalizace, vybudování nových odpadů z WC ve sklepě a jejich zaústění do septiku. Z akcí po dlouhé době proběhlo kácení máje a to jak večer, tak i odpoledne pro děti. Bufet v sokolovně byl pronajat k pohostinství, během rekonstrukce hospody ve Velké.

 

V roce 1999 byla po 50. letech opět obnovena činnost původní Tělocvičné jednoty Sokol Velká

 

Rok 1999

Výbor Sokola se dohodl na rekonstrukci již dosluhujícího sociálního zařízení a vytápění budovy. Byla vypracována projektová dokumentace k plynofikaci sokolovny a poté realizována plynovodní a vodovodní přípojka. Dále byly vybudované nové záchody a klubovna. Práce spočívaly v kompletním vybouráním stávajících WC, vybouráním stěny oddělující přísálí od stávajících WC. Nejvíce se o výstavbu nových záchodů a klubovny zasloužili B. Michálek, M. Cvek, P. Cvek, P. Valenta, Z. Vávra a další.

Vzhledem k finanční náročnosti oprav a zvyšujícím se cenám v tomto období, došly naší jednotě finanční prostředky. Aby mohly být práce dokončeny, vybrali jsme mezi členy výboru Sokola a našimi přáteli finanční částku ve výši 80 000,-Kč, formou bezúročné půjčky, která byla postupně vrácena.

Bylo vedeno několik soudních jednání ohledně majetku. Nakonec Krajský soud rozhodl v náš prospěch a majetek připadl ČOS Praha. Byl zvolen přípravný výbor ve složení H. Urbánková, J. Michálek a P. Cvek k jednání o začlenění naší velické jednoty do znovu obnovené České obce sokolské a k jednání ohledně převodu majetku na ČOS Velká.

Přípravný výbor svolal ustavující valnou hromadu (dále jen VH). Účastníci VH přijali hlasováním stanovy ČOS a zvolili nový výbor naší jednoty, první po padesáti letech obnovené Tělocvičné jednoty Sokol Velká ve složení:, H. Urbánková-starostka, Š. Hlavinková-náčelnice, B. Michálek-člen, I. Hapalová-hospodářka, J. Michálek-jednatel, E. Valenta-náčelník, B. Hlavinka, A. Stržínek, R. Jemelka-členové kontrolní komise, M. Cvek, M. Cvečka a P. Cvek-členové výboru. Výbor podal k ČOS žádost o přijetí a registraci do ČOS pod názvem Tělocvičná jednota Sokol Velká.

 

První výbor po obnovení Tělocvičné jednoty po 50 letech. Zleva sedící, Š. Hlavinková, H. Urbánková, B. Michálek, I. Hapalová,zleva stojící, J. Michálek, A. Stržínek, E. Valenta, B. Hlavinka, M. Cvek, M. Cvečka a P. Cvek

 

Rok 2000

Byly provedeny kroky k legalizaci naší obnovené jednoty tj. registrace organizace u České obce sokolské, přidělení IČO, registrace na finančním úřadě, zavedení účtu apod.

V únoru vybuchl kotel na pevná paliva a provoz sokolovny musel být přerušen. Nyní už nový výbor T. J. zajistil peníze na plynové vytápění sokolovny a v květnu proběhla druhá etapa plynofikace – pořízení nového vytápění sálu. Cena oprav Kč 200 000,-.

V tomto roce proběhly oslavy 80ti let založení Sokola ve Velké.

Byl uspořádán 1. ročník turnaje ve stolním tenise.

Zleva M. Cvek, F. Hapala a B. Michálek ukončili montáž

 

Rok 2001

V sokolovně se zvyšuje počet cvičebních hodin. V dubnu jsme byli organizátory okresního kola závodu Medvědí stezka- účast cca 120 dětí. Bylo zakoupeno nové sportovní nářadí, na hřišti umístěn basketbalový koš. V sokolovně proběhlo divadelní představení, byla pronajímána na organizaci večírků a diskoték. Byl uspořádán Sokolský ples, dětský maškarní karneval, dětský den. Byla zpevněna plocha za sokolovnou směrem ke hřišti. Zúčastnili jsme se organizace všesokolského sletu v Přerově.

Proběhl 1. ročník prázdninového volejbalového turnaje. Probíhá pravidelné cvičení, začíná být populární volejbal a florbal.

 

Rok 2002

Nejvýznamnější akcí tohoto roku byla rekonstrukce hřiště. Bylo vykáceno 20 přestárlých stromů kolem hřiště a na sousedním městském pozemku. Hřiště bylo rozměřeno, byly zabetonovány držáky pro kůly na volejbal a tenis. Kolem hřiště byly osazeny obrubníky a na plochu bylo navezeno několik desítek vleček hrubého štěrku, na něj byl položen jemnější štěrk a na konec šotolina.Vše bylo důkladně uválcováno velkým silničním vibračním válcem. Byly opraveny branky, vyrobeny nové kůly na volejbal a tenis, zakoupené sítě na tenis, volejbal a do fotbalových branek. Pořádali jsme turnaje ve volejbale, stolním tenise a nohejbale.

Budování hřiště

 

Rok 2003

Valná hromada jednoty se konala 14.3.2003. Jednota má 65 členů. Byl navržen a zvolen nový výbor ve složení: Miloš Krajíček-starosta, Miloslav Cvek-místostarosta, Renata Zlámalová-jednatelka, Ing. Irena Hapalová-hospodářka, Ing. Šárka Hlavinková-náčelnice, Bohumil Michálek, Bohuslav Zlámal a Rostislav Jemelka -členové výboru.

 

 

Na ČOS Praha byly podány žádosti o tyto granty: Oprava jeviště a podlahy v sokolovně, oprava podlahy jeviště. Zorganizovali jsme lyžařský zájezd do Vrátné doliny. Někteří naši členové se zúčastnili cykloturistického týdenního výletu na Slovensko. Uspořádali jsme dva volejbalové turnaje, jeden ve stolní tenise a nohejbalu. Volejbalová družstva se zúčastnila mnoha turnajů. Pro děti byl uspořádán Dětský den , v sokolovně se odehrála premiéra divadelní hry Neděle na střeše v podání souboru Tyl Drahotuše. Na Mikuláše uspořádala agentura Dreifas rockový koncert Mikulášský nářez. Byla provedena oprava vstupního schodiště. Staré poškozené schodiště bylo vybouráno, omítka v místě schodiště osekána a znovu omítnuta, bylo provedeno zastřešení vstupního schodiště a položené nové schody z terasa. Fasáda ze strany od cesty byla osekána a znovu omítnuta. Na akcích se nejvíce podílel B. Michálek, tesařské práce provedl J. Hlavinka, další práce prováděli M. Cvek, P. Zlámal, M. Krajíček, B. Zlámal. M. Cvečka, M. Janásek L. Zlámal a další. Cena nového vstupního schodiště a zastřešení byla Kč 64 000,-.

Před opravou

Po opravě

Rok 2004

Od Města Hranice jsme si pronajali sousední pozemek a začali ho upravovat. Bylo nutné vykácet staré stromy a na pozemek bylo navezeno několik velkých nákladních aut zeminy, pozemek byl vyrovnán oset travní směsí.

V dubnu jsme dostali grant na opravu jeviště. Staré jeviště bylo vybouráno a nahrazeno novým, byla položena nová podlaha jeviště, namontované nové schodiště do bufetu a na jeviště i se zábradlím a byla ušita nová opona .

Odborné zednické práce prováděla firma Rušar. Členy bylo odpracováno 587 dobrovolných hodin.Cena Kč 235 000,-.

Souběžně byl vybudován vstupní chodník do sokolovny za podpory Hasičů z Velká. Finanční příspěvek poskytlo Město Hranice Kč 85 000,-. V červnu jsme obdrželi z ČOS příspěvek na opravu podlahy ve výši Kč 614 000,-. Vybourání staré podlahy, odstranění suti a vyhloubení země cca 50cm do hloubky po celé ploše sálu pro položení nové podlahy jsme zvládli na brigádě ve 30 lidech za 12 hodin. Objem vyvezeného materiálu byl 100 tun. Protože se brigáda v našem druhém domově konala v úterý, vzali jsme si jako správní sokoli dovolenou. Stejné množství nového podkladového materiálu jsme zase ručně navezli zpět a vyrovnali. Odborné práce na podlaze opět provedla firma Rušar. Na opravu jsme použili desky a parkety, které byly v sokolovně uskladněny od roku 1997. Hodnota opravy podlahy byla více jak Kč 900 000.-. Bezplatně bylo odpracováno 1601 hodin. Nově byla omítnuta jihozápadní a východní stěna sokolovny. Cena Kč 110 000,-. K 75. výročí otevření Sokolovny a ukončení rozsáhlé rekonstrukce jsme v říjnu uspořádali vystoupení divadelního souboru Tyl Drahotuše za účasti představitelů Župy a Města Hranice.

21.února zemřel v nedožitých 74 letech dlouholetý člen T. J, člen výboru , účastník Župního sletu v roce 1935, bratr Bohumil Hlavinka.

Cvičení v sokolovně probíhá celý rok. Ve večerních hodinách není volné místo. Cvičí dvě

skupiny žen pod vedením Šárky Hlavinkové a Lídy Škrdlové, žáci, dorostenci pod vedením

Luboše Zlámala a Mirka Cvečky, trénink mladých sportovců na soutěž Medvědí stezka

a muže cvičí M. Janásek. Ve sportovní činnosti jsme nezůstali pozadu. Dále jsme

uspořádali dva volejbalové turnaje, turnaj ve stolním tenise a nohejbale. Jan Škrdla se

v roce 2005 zúčastnil celkem 15 závodů. Z toho byly 3 maratóny, ostatní byly běhy mezi

10-20 km. Na Pražském mezinárodním maratónu se umístil z 4646 závodníků z celého

světa na celkovém 90 místě, v ostatních závodech se umisťoval vždy do desátého

místa. Zúčastnil se také Silvestrovského plavání otužilců v Přerově na Bečvě.

Stará podlaha z roku 1951 je rozebraná

Práce na nové podlaze

Nova podlaha, sál je vymalován, pod stropem je historický prapor z roku 1924

 

 

Rok 2005

Pokračovali jsme v opravách sokolovny. Byla vyměněna okna na čelní a severní straně, byly osazeny nové vstupní dveře. Dokončili jsme fasádu, byl proveden nátěr celé sokolovny včetně okapů. Byla postavena unimobuňka na nářadí, byl vybudován chodník kolem sokolovny a položena zámková dlažba za sokolovnou a nad touto plochou byl namontován přístřešek. Do sokolovny bylo zakoupeno nové chladící zařízení na čepování piva, zesilovač včetně reprobeden, radiomagnetofon a bezdrátový mikrofon. Byla provedena celková rekonstrukce pekla. Cena všech oprav je Kč 600 000,-, bylo odpracováno více jak 1100 hodin. Na provedených rekonstrukcích se podílelo mnoho členů a nečlenů jednoty mimo jiných:

M. Cvek,. M. Cvečka, P. Zlámal, Z. Vávra, J. Škrdla, M. Krajíček, M. Tureček, O. Urbánek,

B. Zlámal, M. Janásek, E. Valenta, J. Michálek, Z. Valenta, B. Valenta, R. Střálka, Z. Filak a spousta dalších. Sokolovna ve Velké se po opravách, které jme udělali, stala jednou z nejlépe opravených sokoloven v okolí.

Zorganizovali jsme 1. ročník Župního volejbalového turnaje a 1. ročník turnaje v nohejbale. Turnaj ve stolním tenise má již tradici. Začíná se prosazovat náš člen v dálkových bězích J. Škrdla. Za všechny kvalitní výsledky 6. celkové místo v závodech Brněnského poháru a především účast na Pražském mezinárodním maratónu v Praze, kde časem 3.01.01 obsadil celkové 90. místo z celkem 4000 startujících. V tomto roce se uskutečnil XIV. všesokolský slet. Naše jednota nenacvičila žádnou sletovou skladbu. Byli jsme požádání, o pomoc při organizaci sletů v Přerově a v Olomouci. Na těchto organizacích jsme se podíleli celkem 9 členy. Během celého roku probíhala pravidelné cvičení ve všech kategoriích.

V sokolovně probíhají kulturní a společenské akce. Uskutečnil se Tradiční sokolský ples, dětský maškarní karneval, dětský den, divadelní představení a mnoho dalších akcí.

Nátěr sokolovny

 

Sokolovna září novotou

Rok 2006

V sokolovně proběhly oslavy 110. výročí založení SDH velká. Dne 21.1. ve věku 82 let zemřel nejstarší člen jednoty br. B. Zlámal. V jednotě byl založen volejbalový oddíl, který se zúčastňuje turnajů a akcí pořádaných ČOS. Oddíl má 10 členů. Volejbalový oddíl se přihlásil do II. Ligy Přerovské ligy volejbalu smíšených družstev. Člen naší jednoty Honza Škrdla – dálkový běžec se zúčastnil v roce 2006 celkem 24 závodů. Největších úspěchů dosáhl v maratónských bězích, kterých absolvoval celkem 5. Na Memoriálu Františka Ohery zvítězil, časem 2:57:32, v Porubském maratónu byl druhý a v Chřibském třetí. Zúčastnil se také Prague international marathón, kde z 4082 závodníků obsadil celkově 56 místo, časem 2:52:48. V klasifikaci Přeboru olomouckého kraje obsadil 1.místo. Za tento výsledek byl Honza pozván na maratón do španělské Valencie. Provedli výměnu plotu od rodinných domů. rekonstrukci bufetu. Hodnota oprav byla Kč 200 000,-. Ke konci roku byl do sokolovny zakoupen posilovací stroj, rotoped, krosový trenažér a posilovací lavice. I tato „mučidla“ jsou takřka denně využita. Na tyto stroje jsme dostali dotaci 8.000,- Kč od Župy, zbytek 42.000,- Kč byly naše zdroje. Byla provedena celková rekonstrukce bufetu. Byly namontované nové skříňky, pult, udělána nová elektrika, voda a odpady. Hodnota rekonstrukce je kolem 30.000,- Kč, vše bylo financováno z vlastních zdrojů.

Za provedení opravy sokolovny byla T. J.Sokol Velká oceněna čestným uznáním, které nám předal starosta města Hranice p. Juračka.

 

Jan Škrdla běží maratón

 

 

Rok 2007

Byla volební valná hromada. Jednota má 78 členů. Byl zvolen nový výbor jednoty ve složení: Miloš Krajíček- starosta, Miloslav Cvek-mistostarosta, Renáta Zlámalová-jednatel, Ing. Irena Hapalová-hospodář, Rostislav Jemelka-,člen výboru, Petr Zlámal-člen výboru, Bohuslav Zlámal-,člen výboru, Ing. Šárka Hlavinková-náčelnice. Členy kontrolní komise byli zvoleni: Jaroslav Michálek, Antonín Stržínek a Marcela Pavlíková. Dne 21.1.2007 zemřel ve věku 82 let nejstarší člen jednoty Bohuslav Zlámal.

Po mnoha letech dospělí členové T. J. pod vedením Š. Hlavinkové nacvičili vystoupení na sokolský ples a sklidili obrovský úspěch. Dále byl uspořádán Dětský maškarní karneval, dětský den a tradiční přátelské posezení. V sokolovně se uskutečnila premiéra divadly Tyl Drahotuše.

Maškarní karneval

 

Proběhla celková revize všech zařízení v sokolovně. Nejvíc oprav potřebovala elektřina. Bylo vyrobeno 21 skládacích stolů na sál a zakoupili jsme 126 židlí. Byla opravena střecha nad jevištěm. V listopadu jsme provedli výměnu 9 ks světel na sále za nová, byla provedena montáž krytů na světla. Cena za opravu světel byla 68.250,- Kč, z toho jsme 52.000,- Kč dostali jako grant.

Nové stoly a židle

 

Bylo zorganizováno pět turnajů – což jsou vždy celodenní akce, které většinou končí pozdě v noci. Všechny akce ať to byly turnaje ve stolním tenise, volejbalu či nohejbalu měly dobrou úroveň a je to vidět i na počtu ročníků, které jsme již pořádali, a na počtu zúčastněných startujících. Nejaktivnější v organizaci těchto turnajů byli Valenta E., Střálka R. – stolní tenis a nohejbal, u turnajů ve volejbale Cvek M., Zlámal P., Cvečka M. , Škrdlová, M. Krajíčková, M. Krajíček , jako rozhodčí se zúčastňují L. Zlámal, M. Zlámal a A. Vícha. J. Škrdla běžel mimo jiné i marathón ve španělské Valencii, za výkon na PIM, kde doběhl časem 2:52:46 na 58 místě se stal nejlepším maratóncem nejen mezi běžci z Hranic, ale vybojoval 1. místo v Krajském přeboru Olomouckého kraje za rok 2007.

 

Zleva při kankánu: x.Pavlíková, A. Cveková

M. Pavlíková,Š. Hlavinková a O. Viková

 

 

Rok 2008

Od ledna pod hlavičkou naší T.J. působí taneční skupina Steping Mothers. Činnost taneční skupiny byla úspěšná a bohatá na vystoupení.

Tradiční sokolský ples jsme uspořádali 19.1.2008. Velký ohlas mělo vystoupení členů Sokola s kankánem, které nacvičila Š.Hlavinková. S tímto vystoupením jsme sklidili ovace i na Hasičském plese.

Zleva P. Zlámal, O. Viková, M. Krajíček, K. Hlavová, Š.a R. Hlavinkovi, L. Škrdlová,

J. a M. Cvečkovi, H. Urbánková a L. Zlámal

 

Výzdoba sokolovny, program, tombola, bohaté občerstvení to vše bylo na vysoké úrovni. V lednu v sokolovně uspořádala Farnost Drahotuše svůj ples. Klubovna byla vymalována, byl vyroben nový nábytek, zakoupen počítač. Vše v hodnotě Kč 36 000. Do oken z jihozápadní strany byly doplněny nová dvojskla, nyní jsou v oknech tři skla. Výměna skla nás stála

Kč 49 500. Byl zakoupen veslovací trenažér za Kč 14 000. Byla zakoupena tiskárna k počítači.

V sokolovně a na sokolské zahradě proběhla první svatba. Dle ohlasu byli všichni hosté a především nevěsta se ženichem spokojeni se zázemím, které v sokolovně máme vybudováno.

Další svatby na sebe nenechaly dlouho čekat a v srpnu a v září byla sokolovna opět svědkem svatebního veselí.

Uspořádali jsme tři volejbalové turnaje, turnaj ve stolním tenise a v nohejbale. J.Škrdla se zúčastnil Pražského mezinárodního maratónu, kde byl celkově 54. a v pražské Stromovce zvítězil v šestihodinovce výkonem 70,252 km. Od 19. 10. každý měsíc reprezentuje volejbalový oddíl jednotu v Beskydské volejbalové lize smíšených amatérských družstev v Brušperku. Soutěž bude dohrána v dubnu, kde se rozhodne o celkovém umístění. Soutěže se účastní celkem 20 družstev z širokého okolí. T. J. Sokol Velká bojuje o umístění v první desítce zúčastněných družstev.

Volejbalové turnaje mají vždy dobrou úroveň

Podána žádost o převod sokolského majetku do vlastnictví jednoty. Majetek stále patří ČOS.

15.11.2008 zemřela sestra Jarmila Turečková.

 

Jarmila Turečková(vpravo) jako vždy s úsměvem na tváři s M. Hapalovou

 

Rok 2009

V lednu se taktéž v sokolovně bohatě cvičilo tak, jak po celý rok. V permanenci byla nejen posilovna, ale především sál. Zde cvičí ženy zdravotní cvičení pod vedením Š.Hlavinkové, aerobik, který předcvičuje L. Škrdlová, cvičení mužů a dorostenců vede M.Cvečka a L.Zlámal, oba se také starají o žáky z Tělovýchovné jednoty.

V neděli je zde stolní tenis, ten vede E.Valenta. Trénují zde také volejbalisti a taneční skupina Stepping Mothers..

Byly zakoupeny 2 ks reprobedny, mixážní pult a rádio s CD přehrávačem. v hodnotě 21.000,- Kč.

Museli jsme se vypořádat s jmelím, kterým obrostly všechny jabloně – jaderničky. Byla to náročná práce, při které se vyznamenali M.Cvečka, P.Zlámal, L.Zlámal, M.Cvek a ostatní, kteří ořezávali jmelí v korunách stromů. Velkým pomocníkem byl výsuvný žebřík od hasičů.

V květnu bylo završeno úsilí o opětovný převod majetku na naši Tělocvičnou jednotu. . Od roku 1999, kdy byla jednota převedena na Českou obec sokolskou, jsme hospodařili, starali se o majetek, zvelebovali, ale zapsán v listu vlastnictví byl ČOS Praha.

Od 15.5.2009 je to již jinak, vlastníci jsme my, Sokoli z Velké. Nyní jsme odpovědni daleko více za vše. To, že jsme majiteli sokolovny, nám může pomoci v získávání grantů a příspěvků. Majetek nám byl navrácen po více jak 60 letech.

Provedena celková oprava plotu z čelní strany včetně vyrobení nové brány. Hodnota

75 000,-Kč.

Původní plot

Nová brána

 

V srpnu se uskutečnilo v sokolovně setkání představitelů Olomouckého kraje, krajského záchranného systému, starostů obcí a měst, kteří byli postižení povodněmi v červnu 2009 s dobrovolnými hasiči, kteří se podíleli na záchranných akcích. Tak velká koncentrace významných politických představitelů státu a kraje ještě nikdy v sokolovně do této doby nebyla.

V listopadu zde byl Dětský muzikál Šípková Růženka. Na nastudováni i na vystoupení se podílela i děvčata z naší taneční skupiny Steping Mothers.

 

Rok 2010

V lednu jsme uspořádali Tradiční sokolský ples. Opět bylo nacvičeno vystoupení, které bylo inspirované dětským muzikálem Šípková Růženka. Vystoupení bylo opakované i na hasičském plese.

Vystoupení na Tradičním sokolském plese

 

Dětský maškarní karneval byl velmi hojně navštíven. Program nacvičila a vedení maškarního karnevalu měla na starosti P. Podzemná, která to vše zvládla v přestrojení za klauna.

Dětský maškarní karneval

 

5. března se uskutečnila volební valná Hromada. Starostou byl zvolen Miloš Krajíček, místostarostou Miloslav Cvek, jednatelkou Marcela Pavlíková, hospodářkou Ing. Irena Hapalová, vzdělavatelem a předsedou sportu je Petr Zlámal, náčelnicí Ing. Šárka Hlavinková, správce webu a vedoucím volejbalového oddílu je Marek Beneš a členem výboru je Bohuslav Zlámal. Předsedou kontrolní komise Jaroslav Michálek. Jednota má 72 členů.

Zleva dole je L. Zlámal-cvičitel, M. Cvek-mistostarosta, M. Krajíček-starosta, B. Zlámal-člen výboru, zleva sedí, Š. Hlavinková-náčelnice, M. Janásek-cvičitel, L. Škrdlová-cvičitelka, M. Cvečka-cvičitel, I. Hapalová-hospodářka, P. Zlámal-vzdělavatel a vedoucí odboru sportu a M. Pavlíková-jednatel, chybí M. Beneš

 

Na jedenáctém ročníku turnaje ve stolní tenise přijelo nejvíce hráčů v jeho historii.

Nastoupení účastníci turnaje ve stolním tenise

 

Sedmého ročníku Župního volejbalového turnaje se zúčastnilo 12 družstev. Domácí obsadili druhé místo. Uskutečnilo se zde několik oslav, firemních akcí. Také dětský den se povedl. Naplánovaná je zde další svatba, turnaj ve volejbale. nohejbale. O tom, ale až příště. Nyní už plánujeme, jak oslavíme 90.výročí založení Sokola ve Velké.